رفرکتومتر کروس

kruss

رفرکتومتر چشمی

بریکس متر

پلاریمتر کروس

HRB82-T

82– 45: %Brix

HRB62-T

62– 28: %Brix

HRB32-T

32– 0: %Brix

HRB18-T

18– 0: %Brix

HRB10-T

10–0: %Brix

HRB82-T

Salinity (NaCI)

0Specific gravity

1.0000-1.070

HRND

±0.0005

1.3330–1.5170: index

HRH30-T

honey

30–12:% Water

HRB90

90– 0: %Brix

HRB92-T

92–58: %Brix

HRB82-T

Salinity (NaCI)

0Specific gravity

1.0000-1.070

HRND

±0.0005

1.3330–1.5170: index

HRH30-T

honey

30–12:% Water

HRB90

90– 0: %Brix

HRB92-T

92–58: %Brix

HRS10-T

Salinity (NaCI)

0Specific gravity

1.000-1.070

HRND

±0.0005

1.3330–1.5170: index

HRH30-T

honey

30–12:% Water

HRB90

90– 0: %Brix

HRB92-T

92–58: %Brix

HRKFZG-T

50- ~0=C

1.10–1.40 g/cm3

HRKFZ-T

50- ~0=C

1.10–1.30 g/cm³

HRO32-T

32– 0: %Brix

30–130 °Oe

4.4–19 % Alcohol

HRM18-T

1.3330–1.3600

0–12 g/dl

1.000–1.050 UG

HRS28-T

28–0: %Salinity (NaCI

AR2008

nD 1.3000–1.7200

95– 0: %Brix

AR4

nD 1.3000–1.7200

95– 0: %Brix

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 8 میانگین: 5]