رفرکتومتر آتاگو

رفرکتومتر آتاگو

رفرکتومتر چشمی آتاگو

رفرکتومتر رومیزی آتاگو

Atago

MASTER-53P α

Brix 0-53%

MASTER-53S

Brix 0-53%

MASTER-53M

Brix 0-53%

MASTER-53T

Brix 0-53%

MASTER-53 α

Brix 0-53%

MASTER-T

Brix 0-33%

MASTER-α

Brix 0-33%

MASTER-53PM

Brix 0-53%

MASTER-53PM

Brix 0-53%

MASTER-53PT

Brix 0-53%

MASTER-20 α

Brix 0-20%

MASTER-PM

Brix 0-33%

MASTER-PT

Brix 0-33%

MASTER-Pα

Brix 0-33%

MASTER-M

Brix 0-33%

MASTER-10 α

Brix 0-10%

MASTER-20PM

Brix 0-20%

MASTER-20P α

Brix 0-20%

MASTER-20M

Brix 0-20%

MASTER-20T

Brix 0-20%

MASTER-10PM

Brix 0-10%

MASTER-10PT

Brix 0-10%

MASTER-10P α

Brix 0-10%

MASTER-10M

Brix 0-10%

MASTER-10T

Brix 0-10%

MASTER-100H

Brix 60-100%

MASTER-93H

Brix 45-93%

MASTER-80H

Brix 30-80%

MASTER-50H

Brix 0-50%

MASTER-500

Brix 0-90%

NAR-3T

index :1.3000 to 1.7100

Brix : 0.0 to 95.0%

NAR-2T

index :1.3000 to 1.7000

Brix : 0.0 to 95.0%

NAR-1T SOLID

index :1.3000 to 1.7000

Brix : 0.0 to 95.0%

NAR-1T LIQUID

index :1.3000 to 1.7000

Brix : 0.0 to 95.0%

DR-A1-Plus

index :1.3000 to 1.7100

Brix : 0.0 to 100.0%

NAR-2T・UH

index : 1.7000 to 2.0800

-------------------------

NAR-2T・HI

index :1.4700 to 1.8700

-------------------------

NAR-2T・LO

index :1.1500 to 1.4800

-------------------------

NAR-1T・LO

index :1.1500 to 1.4800

-------------------------

NAR-4T

index :1.4700 to 1.8700

-------------------------

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 8 میانگین: 4.9]