رفرکتومتر کرن

KERN

رفرکتومتر چشمی کرن

رفرکتومتر رومیزی کرن

پلاریمتر اپتیکا

ORA 20BA

20– 0: %Brix

ORA 20BB

20– 0: %Brix

ORA 18BB

18– 0: %Brix

ORA 10BA

Brix 0-10%

ORA 10BB

0-10% Brix

ORA 82BB

82– 45: %Brix

ORA 62BA

62– 28: %Brix

ORA 62BB

62– 28: %Brix

ORA 32BA

Brix 0-32%

ORA 32BB

0-32% Brix

ORA 6HA

Water 12-27%

ORA 6HB

Water 12-27%

ORA 3HA

Brix 58-92%

Baumé 38-43

Water 12-27%

ORA 3HB

Brix 58-92%

Baumé 38-43

Water 12-27%

ORA 80BB

0-80% Brix

ORA 3SB

0-28:Salt (NaCl)

Brix 58-92%

ORA 2SA

Salt (NaCl)

0% - 28 %

ORA 2SB

Salt (NaCl)

0% - 28 %

ORA 1SA

spec. gravity

1,000 sg - 1,070 sg

Salinity

0 ‰ - 100 ‰

ORA 1SB

spec. gravity

1,000 sg - 1,070 sg

Salinity

0 ‰ - 100 ‰

ORA 3WB

Brix 0-32%

Oechsle:0 °Oe - 140

ORA 1WA

Brix 0-32%

Oechsle:0 °Oe - 140

KMW (Babo):0 °KMW - 25 °KMW

ORA 1WB

Brix 0-32%

Oechsle:0 °Oe - 140

KMW (Babo):0 °KMW - 25 °KMW

ORA 80BB

Brix 0-80%

ORA 3SA

Brix 0-32%

0-28:Salt (NaCl)

ORA 1AB

Volume percent

0%(v/v) - 50 %(v/v)

50 %(v/v) - 80 %(v/v)

ORA 2SA

Brix 0-32%

Oechsle:0 °Oe - 140

KMW (Babo):0 °KMW - 25 °KMW

ORA 7WA

Brix 0-32%

Oechsle:0 °30e - 140

KMW (Babo):0 °KMW - 25 °KMW

ORA 7WB

Brix 0-32%

Oechsle:30°Oe - 140

KMW (Babo):0 °KMW - 25 °KMW

ORA 3WA

Brix 0-32%

Oechsle:0 °30 °Oe - 140 °

ORA 90BE

Brix

50% - 0%

80% - 50%

ORA 80BE

Brix

50% - 0%

80% - 50%

ORA 5PB

Urine (spec. gravity) - cat

1,000 - 1,060 sgU

Urine (spec. gravity) - dog

2 g/dl - 14 g/dl

Serum proteine

0 g/dl - 12 g/dl

ORA 2PA

Refractive index

1,3330 1,3600 nD

Urine (spec. gravity)

1,000 - 1,050 sgU

Serum proteine

0 g/dl - 12 g/dl

ORA 2PB

Refractive index

1,3330 1,3600 nD

Urine (spec. gravity)

1,000 - 1,050 sgU

Serum proteine

0 g/dl - 12 g/dl

ORA 4FA

EG: PG CW BF -50-0

ORA 4FB

EG: PG CW BF -50-0

ORA 1GG

Refractive index

1,30 nD - 1,81 nD

ORA 4RR

Refractive index

1,440 nD - 1,520 nD

ORA 1RE

Refractive index

1,333 nD - 1,405 nD

1,405 nD - 1,468 nD

1,468 nD - 1,517 nD

Digital refractometer

Digital refractometer

Digital refractometer

Digital refractometer

Digital refractometer

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 5]